REGULAMIN KONKURSU

„Coca-Cola HBC Brand Opener 2019"

§ 1. WPROWADZENIE

1.1 Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Konkursu „Coca-Cola HBC Polska Brand Opener 2019” (dalej „Konkurs”) oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Konkursu Nagród.


1.2 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


1.2.1 „Konkurs” – Konkurs „Coca-Cola HBC Brand Opener” organizowany przez Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


1.2.2 „Organizator” – Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, KRS: 0000015664, NIP 5242106963, REGON 012833736, Kapitał zakładowy 500 292 600,00 PLN.


1.2.3 „Uczestnik” – zespół dwóch lub trzech osób, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

b. jest osobą pełnoletnią;

c. jest studentem / studentką II, III, IV lub V roku studiów wyższych;

d. w dniu rozpoczęcia Konkursu nie ukończył/a 25 roku życia;

e. nie jest pracownikiem, członkiem władz lub przedstawicielem Organizatora lub podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także nie współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na podstawie innej niż stosunek pracy;

f. nie jest członkiem najbliższej rodziny, tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, osób, o których mowa w poprzednim punkcie.


1.2.4 „Zespół Finałowy" - zespół złożony z dwóch Uczestników, którzy zostaną dobrani metodą losowania 22.05.2019 podczas drugiego dnia Finału Konkursu.


1.2.5 „Wykonawca" - Wykonawcą Konkursu jest spółka Higher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000578945, NIP 525-263-13-00, REGON 362659709 (dalej „Wykonawca”).


1.2.6 „Zgłoszenie” – przystąpienie Uczestnika do Konkursu następujące poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.brandopener.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.


1.2.7 „Jury” – komisja składająca się z osób będących przedstawicielami Organizatora.

1.2.8 „Wyzwanie” - zadanie dodatkowe, które pozwala jednemu Uczestnikowi dostać się do II etapu Konkursu. Rozwiązanie musi zostać przesłane w języku angielskim.


1.2.9 „Business Case I” – zadanie, do którego rozwiązania zobowiązani będą Uczestnicy w I etapie Konkursu. Przesłana praca musi być w języku angielskim.


1.2.10 „Business Case Finałowy” – zadanie, do którego rozwiązania zobowiązane będą Zespoły Finałowe w II etapie Konkursu. Przesłana praca oraz finałowa prezentacja muszą być w języku angielskim.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Organizatorem Konkursu jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000015664, NIP 524-210-69-63, REGON 012833736 (dalej „Organizator”).


2.2 Wykonawcą Konkursu jest spółka Higher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000578945, NIP 525-263-13-00, REGON 362659709 (dalej „Wykonawca”).


2.3 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dotyczących kampanii Coca-Cola (dalej „Business Case Finałowy”). Zadanie podzielone zostało na dwie części, do których rozwiązania zobowiązani będą Uczestnicy w I etapie, a Zespoły Finałowe w II etapie Konkursu. Obie części pracy muszą być rozwiązane w języku angielskim.


2.4 Za wyłonienie najlepszej pracy odpowiada komisja powołana przez Organizatora składająca się z osób będących przedstawicielami Organizatora (dalej „Jury”).


2.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2.6 Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.


2.7 Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”) rozumiane jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej za pośrednictwem strony http://www.brandopener.pl, akceptację warunków Regulaminu i przesłanie Business Case na adres e-mail konkurs@brandopener.pl.


2.8 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.brandopener.pl i zaznaczenie checkboxu „Zapoznałem/łam się z Regulaminem” jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.


2.9 Organizator lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane podane przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.


2.10 Konkurs trwa od dnia 15.02.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 23.05.2019 r. do godz. 23:59.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik musi:


3.1.1 Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.brandopener.pl.


3.1.2 Przesłać Business Case na adres e-mail konkurs@brandopener.pl do 15 kwietnia 2019 roku do godziny 23:59.


3.2 Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce w jednym z 4 Wyzwań automatycznie przechodzi do drugiego etapu Konkursu.


3.2.1 W przypadku rezygnacji z udziału w drugim etapie Konkursu przez zwycięskiego Uczestnika jego miejsce zajmie Uczestnik z drugiego miejsca.


3.2.2 W przypadku rezygnacji z udziału w drugim etapie Konkursu Uczestnika z drugiego miejsca jego miejsce zajmie Uczestnik z trzeciego miejsca.


3.2 W zakresie zgłoszenia do Konkursu i Wyzwań oraz w celach kontaktowych (w tym przesyłania rozwiązań Business Case) Uczestnik wybierze jedną reprezentującą go osobę.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1 Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:


4.1.1 Etap I (15.02.2019-15.04.2019) – polegający na rozwiązaniu Business Case I.


4.1.2 Etap II (26.04.2019-23.05.2019) – polegający na rozwiązaniu Business Case Finałowego oraz zaprezentowaniu rozwiązania przed Jury.


4.2 Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą składać od dnia 15.02.2019 (od godz. 10:00) do 15.04.2019 (do godziny 23:59). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. na skutek awarii łączy internetowych lub systemu Uczestnika.


4.3 Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnika uzyska on dostęp do Etapu I Konkursu. Uczestnicy mogą przesyłać rozwiązania pierwszej części Business Case na adres mailowy konkurs@brandopener.pl do dnia 15.04.2019 do godziny 23:59.


4.4 Do Etapu II Konkursu przejdzie maksymalnie dziesięciu Uczestników, których nadesłane ww. terminie rozwiązania Business Case I zostaną uznane za najlepsze przez Jury. Dodatkowi 4 Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w Wyzwaniach nie są wliczani do tego limitu.


4.5 Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Etapu I Konkursu drogą mailową w dniu 26.04.2019.


4.6 Uczestnicy, którzy przeszli do Etapu II Konkursu dostaną drogą mailową zaproszenie na 3 dniowy Finał, podczas którego wezmą udział w warsztatach Organizatora, na których zostaną połączeni w 4 osobowe Zespoły Finałowe i będą mogli wspólnie opracować pomysł dot. Business Case Finałowego.


4.7 Zespoły Finałowe mogą przesyłać rozwiązania drugiej części Business Case na adres mailowy konkurs@brandopener.pl do dnia 21.05.2019 do godziny 23:59. Dnia 24.05.2019 Zespoły Finałowe zaprezentują rozwiązanie Business Case Finałowego przed Jury w siedzibie Organizatora. Prezentacja rozwiązania Business Case Finałowego połączona będzie z sesją pytań Jury i odpowiedzi Zespołu Finałowego dotyczącą prezentacji. Prezentacja oraz sesja pytań Jury i odpowiedzi Zespołu Finałowego, będzie odbywać się w języku angielskim.


4.8 Spośród Zespołów Finałowych, Jury wybierze Zwycięzców I, II i III miejsca w Konkursie, którzy we ww. terminie nadesłali rozwiązanie Business Case Finałowego, przygotowali w ocenie Jury najlepszą prezentację dotyczącą Business Case Finałowego, a także udzielili najlepszych odpowiedzi na pytania Jury w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.


4.9 Zwycięzcy I, II i III miejsca w Konkursie nagrodzeni zostaną Nagrodami zgodnie z ust. 1 paragrafu 5.


4.10 Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.brandopener.pl do dnia 30.06.2019.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1 Nagrodami dla Zwycięzców I, II i III miejsca w Konkursie są odpowiednio:

I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2000 PLN dla każdego z członków zespołu.

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN dla każdego z członków zespołu.

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN dla każdego z członków zespołu.


5.2 Do Nagród, jeśli ich wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na konto bankowe właściwego urzędu skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim, Zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL). Wskazana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem danej Nagrody Zwycięzcy.


5.3 Nagroda w Konkursie zostanie wydana Uczestnikowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nagroda zostanie wypłacona po uprzednim wypełnieniu właściwego formularza, który zostanie przekazany przez Organizatora.


5.4 Uczestnicy w tym w szczególności Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego rozwiązania pierwszej lub drugiej części Business Case oraz prezentacji lub z tytułu ich niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 6. WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ BUSINESS CASE I PREZENTACJI, PRAWA AUTORSKIE

6.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego rozwiązania zadań konkursowych (Business Case i Business Case Finałowy) oraz prezentacja stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, oraz że są one nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.


6.2 Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora lub Wykonawcy w razie nieposiadania uprawnień do nadesłanych rozwiązań Business Case, Business Case Finałowego lub prezentacji bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.


6.3 Uczestnicy oświadczają, że:


6.3.1 zapoznali się z Regulaminem Konkursu oraz akceptują wszelkie jego postanowienia;


6.3.2 dane członków zespołu podane w Zgłoszeniu do Konkursu są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez Organizatora lub Wykonawcę będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;


6.3.3 przysługują im prawa do przesłanych rozwiązań Business Case, Business Case Finałowego i prezentacji;


6.3.4 udzielają Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na przechowywanie rozwiązań Business Case, Business Case Finałowego i prezentacji oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi w następujących celach: we wszelkich związanych z Konkursem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD zawierających rozwiązania Business Case, Business Case Finałowego i prezentacji publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie; w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. Prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów rozwiązań Business Case, Business Case Finałowego i prezentacji i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, oraz zestawiania z innymi materiałami;


6.3.5 przyznają Organizatorowi prawo do korzystania z rozwiązań Business Case, Business Case Finałowego i prezentacji na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji,. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie;


6.4 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.


6.5. Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu, jednocześnie przenoszą na Organizatora wszelkie, przysługujące im prawa autorskie do przesłanych rozwiązań Bussines Case, Business Case Finałowego i Prezentacji.

§ 7. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

7.1 Uczestnik ma prawo do zgłoszenia odwołania od decyzji Jury, na piśmie w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wynikach Etapu I lub publikowania wyników Etapu II, na adres Organizatora. Złożone po upływie tego terminu odwołania zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Odwołanie musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.


7.2 Skutecznie wniesione odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania przez Organizatora. O wynikach postępowania odwoławczego Organizatora powiadomi pisemnie wnioskodawcę.


7.3 We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


7.4 Ewentualne spory między Uczestnikami, a Organizatorem lub Wykonawcą będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 8. DANE OSOBOWE

8.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Po 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


8.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez członków zespołów i Uczestników Konkursu jest Organizator.


8.3 Dane mogą być przekazywane Wykonawcy w związku z prowadzeniem Konkursu.


8.4 Dane osobowe członków zespołu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu oraz wydania Nagród zwycięzcom, jak również w celu rozpatrywania ewentualnych odwołań Uczestników w przedmiocie przebiegu Konkursu. Dane w postaci zanonimizowanych zestawień mogą być przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych. Dane osobowe członków zespołu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ich ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Uczestnika składającego odwołanie będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia odwołania.


8.5 Za dobrowolną zgodą członków zespołów będących Uczestnikami ich dane osobowe będą przetwarzane także w celu informowania ich o kolejnych edycjach Konkursu oraz praktykach zawodowych oferowanych przez Organizatora. Nieudzielenie tej zgody lub jej późniejsze odwołanie pozostaje bez wpływu na udział w Konkursie członków zespołu.


8.6 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo:

•żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych,

•żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

•wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


8.7 Członkowie zespołu są zobowiązani do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie danych.


8.8 W przypadku, gdy członek zespołu odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo wykluczyć go z Konkursu i odmówić wydania mu Nagrody.


8.9 Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności celem jego promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 880.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania II etapu Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz Wykonawcy oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w przedmiocie promocji Konkursu lub środkach masowego przekazu. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora Konkursu, Wykonawcy oraz osób i podmiotów upoważnionych przez te podmioty do przetwarzania moich danych osobowych oraz wykorzystania mojego wizerunku / głosu / wypowiedzi na cele właściwej realizacji, a w szczególności promocji Konkursu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.brandopener.pl.


9.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.


9.3 Naruszenie przez Uczestnika lub Zespół Finałowy któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu ich z Konkursu i/lub utracie przez tego Uczestnika lub Zespół Finałowy prawa do Nagrody.


9.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.